سلولاز

1401/10/27 0:0

پلت سلولزی دام:

تولید پلت خوراک دام از ضایعات نخیلات به روش زیستی در فرایند تولید برگهای خرد شده نخیلات تحت پیش تیمار اسیدی و سپس تیمار آنزیم قرار گرفته به مواد قندی تبدیل  می شود سپس فرایند تخمیر انجام گرفته پروتئین تولید می شود.  در فرایند تولید پلت مواد فراوری شده تحت تاثیر فرایند بخار، پخت و استریل شده و در نهایت پلت می گردد.


تاریخ بروز رسانی:   28 شهريور 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >